SDS Radikal P3 Phantom | 18.5" Barrel | 3" Chamber | 5 Round